Isi Pancasila – Pengertian, Teks, Makna, dan Lambang

Isi Pancasila – Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu: Pañca yang berarti lima dan śīla yang artinya prinsip atau asas. Untuk lebih lengkapnya lagi simaklah Pembahasan kami mengenai Materi Isi Pancasila mulai dari Pengertian Pancasila, Teks Pancasila, Makna Pancasila, dan Lambang/ Simbol Pancasila di bawah ini.

Isi pancasila

Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu: Pañca yang berarti lima dan śīla yang artinya prinsip atau asas. Kesimpulannya, Pancasila yaitu ialah rumusan dan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teks Pancasila

Berikut ini adalah teks Pancasila :

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna Pancasila

Dibawah ini merupakan makna yang terkandung di dalam setip bait dari kelima teks Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

 • Mengimani atau percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 • Saling menghormati dan bekerjasama sebagai umat beragama atau penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 • Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 • Tidak memaksakan suatu agama untuk percaya kepada suatu agama lainnya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

 1. Menyadari persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia.
 2. Saling mencintai dan menyayangi sesama manusia.
 3. Berani dalam membela kebenaran dan keadilan.
 4. Negara Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan Negara lain.

3. Persatuan Indonesia

 1. Memposisikan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 2. Rela berkorban jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.
 3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
 4. Bangga sebagai warga atau bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan Yang DIpimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawartan dan Perwakilan

 1. Mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.
 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain.
 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuauh keputusan untuk kepentingan bersama.
 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang diiringi oleh semangat kekeluargaan.
 5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
 6. Musyawarah dilakukan dengan kepala dingin, menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 7. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 1. Melakukan perbuatan yang memiliki nilai luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
 2. Memiliki sikap adil.
 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 4. Menghormati hak-hak orang lain.
 5. Menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan.
 6. Tidak bergaya hidup mewah.
 7. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum.
 8. Bekerja keras.
 9. Menghargai atau menghormati hasil karya orang lain.
 10. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Lambang / Simbol Pancasila

Sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai yang berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar dan hitam.

sila pertama

Sila Ke-2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai dan berlatar belakang merah.

sila kedua

Sila Ke-3 : Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai dan berlatar belakang putih

Sila ketiga

Sila Ke-4 : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar belakang merah.

sila keempat

Sila Ke-5 : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi terletak di bagian kanan bawah perisai dan berlatar belakang putih.

sila kelima

Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Isi Pancasila. Setelah kita tahu apa saja yang terkandung di dalam Kelima Sila tersebut semoga bisa menambah kecintaan kita Kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

Artikel lainnya :